Bằng khen và Chứng nhận

Dưới đây là 1 số Bằng khen và Chứng nhận Công ty TNHH Trung Kiên đã đạt được

(Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Bằng Khen Công ty TNHH Trung Kiên với thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2017)
(Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen Công ty TNHH Trung Kiên với thành tích xuất sắc công ty đạt được trong năm 2017)
(Ủy ban trung ương hội doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen Công ty TNHH Trung Kiên với thành tích xuất sắc công ty đạt được trong năm 2018)